top of page

RANDERS KOMMUNE OG DANSK HANDICAPFORBUND - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Udviklingsprojekt for rummelige virksomheder og mennesker med handicap

Dette projekt ønsker at etablere et efterværn for borgere med et 
bevægelseshandicap, der er kommet i beskæftigelse eller praktik, 
samt uddanne virksomhedsmentorer, der som en del af efterværnet kan støtte borgeren og rådgive andre virksomheder om samme gruppe af borgere. 

Projektholder

Randers Kommune og Dansk Handicap Forbund.

Projektets målgruppe

Overordnet er målgruppen borgere med et bevægelseshandicap, der via jobcenteret kommer i job. Det er denne målgruppe, som projektet ønsker at etablere et efterværn for, så målgruppens tilknytning til arbejdspladsen styrkes. Indsatsen starter, mens målgruppen er ledig og fortsættes efter opstart i job eller uddannelse.

Der skelnes ikke mellem ydelsesgrupper eller antal års ledighed, idet visitationskriteriet, om at den ledige har et bevægelseshandicap med betydning for arbejdsevnen, vurderes at være så stor en udfordring, at målgruppen er en del af det rummelige arbejdsmarked uanset 
ydelsesgrundlag eller varighed af ledighedsperiode.

Projektets mål

Projektperioden løber fra den 1. december 2019 til den 1. maj 2021.

Der er ikke i dag, før dette projekt, en indsats, hvor målgruppen 
følges, når de er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Derfor er der ikke en indsats at måle effekten af. 


Projektet vil måle effekten af indsatsen ved at måle på graden af selvforsørgelse i målgruppen i løbet af projektperioden og ved afslutningen af projektet. Her vil der tages højde for midlertidige ansættelser, småjob osv. Projektet vil som et forsøg lave en sammenlignelig referencegruppe, der får den almindelige støtte og service. Borgerne i såvel gruppen, der følges op af et efterværn, og den sammenlignelige gruppe af borgere, 
vælges ud fra deres historik i jobcenter-sammenhæng. At de er borgere med et bevægelseshandicap, samt at de har været ind og ud af 'systemet' og/eller haft mange sygemeldinger. 


I det omfang det er muligt, vil projektet derudover sammenligne resultater med målgruppen med tilgængelig statistik på landsplan. 

Projektets aktiviteter

Projektet skal afprøve en metode og en samlet model, der kan understøtte at borgere med et bevægelseshandicap og en historik med mange afbrudte ansættelsesforhold, uddannelsesstart eller sygemeldinger, fastholdes på arbejdsmarkedet.


Projektet ønsker at etablere et efterværn for borgere med et bevægelseshandicap, der er kommet i beskæftigelse eller praktik, samt uddanne virksomhedsmentorer, der som en del af efterværnet kan støtte borgeren og rådgive andre virksomheder om samme gruppe af borgere. 

Jobcenter Randers har i samarbejde med Dansk Handicap Forbund skærpet sit fokus på og har haft held til at opspore ledige borgere med en funktionsnedsættelse og hjælpe dem videre i arbejde eller praktik. Det er blandt andet sket gennem en indsats, der kaldes "Jobcenterets handicapindsats'. 
 

Men Jobcenter Randers har af denne indsats også set nødvendigheden af at fortsætte det gode samarbejde med borgeren, efter de har fundet job eller startet i uddannelse. For man ser ofte borgeren vende tilbage til ledighed efter kort tid, et fænomen, der kaldes 'boomerang-borger'. 


Det kan være af sociale årsager, misforståelser eller utydelige forventninger mellem borger og virksomhed. Projektet ønsker at gøre op med den praksis, at borgeren bliver sluppet, så snart vedkommende er ude af beskæftigelsessystemet. Projektet går derfor ud over den lovgivningsmæssigt bestemte beskæftigelsesindsats og er en helt ny indsats, der ligger udover jobcenterets kerneydelse. 

Nærværende projekt skal etablere en vejlednings- ­og fastholdelsesindsats, hvor borgeren støttes både til at finde job, men også i den ofte svære start på en ansættelse, så risikoen for at ansættelsesforholdet afbrydes af arbejdsgiver, eller opgives af arbejdstager af årsager, der kan forebygges eller håndteres med hjælp fra en jobformidler/jobkonsulent, mindskes. 

Der vil blive etableret et dialogforum, hvor relevante repræsentanter fra jobcenterets projektledelse, erhvervsliv, repræsentanter fra målgruppen (eksempelvis fra handicaprådet) og lønmodtagerorganisation (LO) mødes til erfaringsudveksling og ideudvikling. En afledt effekt af dialogforum er, at deltagerne kan få en bedre forståelse for og indblik i de eksisterende muligheder og rammer for jobcenterets samarbejde med virksomhederne - herunder hvilke ydelser jobcenteret kan tilbyde. 
 

Ved hvervning af virksomheder til dialogforum skal minimum 20% af virksomhederne basere deres aktivitet på cirkulær økonomi. Det vil sige ikke bare en kommercielt bæredygtig virksomhed, men også en miljømæssigt bæredygtig. Det forventes, at det er realistisk at hverve 15-20 virksomheder.

Projektets additionalitet

Der er ikke tale om et projekt, der er begrundet i lovkrav. Det er et projekt, der ligger udover jobcenterets kerneydelse, men som på sigt kan effektivisere sagsbehandlingen af borgere i målgruppen og konsolidere borgernes position på en arbejdsplads. Dette i et 
samarbejde med lokalsamfundets erhvervsliv. 

 

Der er i dag ikke en særskilt indsats for ledige med bevægelseshandicap i Jobcenter Randers. I dag slippes målgruppen, når de er kommet i arbejde eller er startet i uddannelse. Ved at 
investere i at følge målgruppen tættere - mens de er ledige og efter job og uddannelsesstart -vil projektet forhindre, at borgerne kort efter opstart vender tilbage i ledighed. Samtidig vil projektet fungere som en afprøvning af metoder til at øge den langvarige arbejdsidentitet for målgruppen. 


Der er heller ikke i dag virksomheder, der har et forløb støttet af jobcenteret, som en integreret del af proceduren, når en borger med bevægelseshandicap bliver ansat eller starter i praktik. Der er heller ikke i dag et rådgivende erhvervsforum, der så aktivt kan have indflydelse på jobcenterets procedurer. Samtidig vil projektet fungerer som en afprøvning af metoder til at understøtte virksomheders sociale samfundsansvar. 
 

Projektleder

Camilla Gade, projektleder

Mail: camilla.gade@randers.dk 

Telefon: 21584630

bottom of page