top of page

BUSTRUP HOVEDGAARD - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Rummelig indsats for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Dette projekt skal primært hjælpe med at få ledige kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet skal også rumme borgere, der henvises fra Sygedagpengekontoret og Jobstart.

Projektholder

Dagskolen Bustrup Hovedgaard

Samarbejdspartner:

Skive Kommune og Landsbyklyngen SydVest Salling

Projektets målgruppe

Projektets primære målgruppe er kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk. Denne målgruppe står ofte uden for arbejdsmarkedet. Indsatsen fokuserer på at få disse
kvinder inkluderet på arbejdsmarkedet.

Den sekundærer målgruppe er borgere der henvises gennem sygedagpengekontoret og
Job Start samt andre borgere, som sagsbehandlere og jobkonsulenter i Skive Kommune ønsker at få i beskæftigelsesfremmende aktivitet. Det drejer sig om borgere, som oftest ikke kan blive placeret i beskæftigelsesfremmende praktik i egnede virksomheder.

Projektets mål

Projektet løber fra foråret 2020 til september 2021. Målet er, at 40 borgere skal deltage i forløbet, og at 15 af disse skal blive selvforsørgende.

Projektets aktiviteter

Projektet har særlig fokus på en individuel håndholdt indsats, hvor virksomheder inddrages i at finde relevant beskæftigelse til borgerne. Her lægges der samtidig vægt på en holistisk tilgang til den enkelte borger og dennes ressourcer, drømme og ønsker for fremtiden.

 

Projektet har fokus på fire forskellige tilgange:

 

Den praktiske oplæring

Den praktiske oplæring har til formål, at den enkelte borger tilegner sig aktuelle og relevante kompetencer, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Borgere vil opleve løbende oplæring i forhold til relevante opgaver og funktioner i forhold til at kunne varetage en stilling på sigt.

 

Den virksomhedsrettede tilgang

Projektet vil benytte metoden Rekruttering fra Kanten, der er udviklet af Cabi til at
identificere opgaver, der er uløste i virksomhederne, eller som travle medarbejdere kan aflastes for. På den måde kan der etableres åbninger og træningsbaner for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Individuelle handleplanssamtaler

Indsatsen er struktureret med udgangspunkt i arbejdsevnemetoden og med et klart
ressourceorienteret perspektiv. Metoden er handleplansbaseret og har teoretisk fodfæste i
Empowerment-tilgangen. Den enkelte borger er selv med til at skabe rammerne, der danner udgangspunkt for deres videre forløb. Dermed vil vi sikre os, at der gennem hele processen er
medejerskab, og at den indre forandring fremadrettet forankres i den enkelte.

Relevante tilpassede forløb

De tilpassede forløb på Bustrup kan variere i forhold til den aktuelle målgruppe. Fleksibiliteten i de forskellige forløb gør, at vi mener at kunne opnå en højre succesrate ud fra en
tænkning om individuelle behov. Forløbende kan variere efter det, som den enkelte borger har behov for. Forløbende vil have forskellige karakterer som eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb og fysik og trivsel.

Projektets additionalitet

Bustrup har i dag virksomhedspraktikanter og ressourcesvage borgere, og Bustrup kan med dette projekt øge mulighederne for at skabe jobs særligt til kvinder med anden etnisk baggrund. En rummelig, bred beskæftigelsesorienteret indsats med fokus på kreativitet og udvikling giver borgerne et større selvværd, som ofte er en forudsætning for at komme i arbejde efter længere tids fravær fra jobmarkedet.

Projektleder 

Anders Svensson,

Leder, Bustrup Hovedgaard

Mail: anders@bustrup.dk

Telefon: 28 19 55 42 

Materiale

Se pjece om projektet her:

bottom of page