top of page
FO AARHUS & AARHUS KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Ovartaci Jobs

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem FO Aarhus, Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune og Museum Ovartaci.

Projektholder

FO Aarhus

Projektets målgruppe

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet med en psykiatrisk lidelse eller med psykisk sårbarhed.

Primært aktivitetsparate unge med betydelige faglige, sociale og/eller helbredsmæssige barrierer på vejen mod beskæftigelse. Det kan være en kombination af kendetegn som f.eks:

 • Generel mistrivsel og lavt selvværd.

 • Baggrund fra ikke-uddannelsesvante hjem.

 • Ingen eller begrænset netværksstøtte, fx manglende forældreopbakning.

 • Massive sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer, herunder misbrug.

 • Mange afbrudte uddannelsesforløb i bagagen.

Projektets mål

Projektperioden løber fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Det forventes at minimum 30 borgere bliver en del af projektet.

Men da en del af de borgere som er i målgruppen, har komplekse udfordringer, kan tallet blive højere da nogle borgere må ophøre i projektet og indgå i andre former for udredning/kvalificering.

Vi forventer at der i projektperioden vil være mindst følgende konkrete effekter:

 • Mindst 5 unge aktivitetsparate kommer i virksomhedspraktik i Bylivshuset

 • 5 unge aktivitetsparate deltager i et værkstedsforløb i regi af museum Ovartaci

Projektets aktiviteter

Med dette projekt kobler vi tre aktørers erfaringer med at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet – for at opnå en synergieffekt og skabe endnu flere jobs til udsatte ledige.

 

 • Museum Ovartaci: Erfaring med jobs til mentalt sårbare, med afsæt i kunstproduktion og jobs i et museum

 • FO Aarhus: Erfaring med jobskabelse til udsatte borgere gennem sjakarbejde og tæt virksomhedskontakt

 • Aarhus Kommune: Jobcenter Aarhus

 

Disse tre aktører mødes nu i et spændende samarbejde og naboskab i det nye bylivshus på Oluf Palmes alle i den tidligere Journalisthøjskole.

 

Et af bylivshusets største aktiver bliver, at det skal huse Museum Ovartaci.

Museet rummer en af Europas største samlinger af l’Art Brut, dvs. kunst lavet af mennesker med psykiske lidelser, bl.a. flere end 1.000 værker af Louis Marcussen alias Ovartaci, der var indlagt på hospitalet i 56 år, og som er internationalt anerkendt for sine billeder og skulpturer m.v.

 

Museet er desuden fast arbejdsplads for ca. 20 fleks-eller skånejobsansatte medarbejdere, som alle rykker med ind i Bylivshuset.

 

Med denne aktivitet vil vi skabe rammerne for at udvikle en beskæftigelsesindsats, som tager afsæt i de mange aktiviteter, som skal foregå i huset. Herunder det spændende vilkår at et anerkendt museum med fokus på kunst og psykisk sygdom, bliver en central del af huset.

 

Igennem mange år har FO Aarhus og Aarhus Kommune oparbejdet en solid erfaring for, at mange socialt sårbare er glade for at oparbejde eller generhverve deres arbejdsevne i et miljø, som er kendetegnet ved rummelighed og engagement.

 

Centralt for projektet er en tilgang hvor den primære forandringskraft er relationel og personlig, og hvor der er et stærkt fokus på at opbygge gode og tillidsfulde relationer.

 

Desuden trækker projektets tænkning også tråde til:

 

Livsmestringsbegrebet - forstået som de basale færdigheder, der gør os i stand til at kunne komme op om morgenen, betale regninger til tiden, indgå og bevare relationer til andre mennesker, sætte sig et mål og nå det – og dermed til at klare et job eller komme i gang med en uddannelse.

Empowerment-tænkningen - med dens fokus på at hjælpe mennesker til selv at handle for at skabe en bedre og stærkere sammenhæng i sit eget liv og gøre det mere håndterbart og meningsfuldt.

 

Aktiviteter i projekter:

 

Helt konkret så vil borgerne blive henvist til at deltage i en eller flere af følgende aktiviteter:

 

 • Housekeeper: Opgaver i forhold til rengøring og køkkenarbejde

 • Unge på vej: Første skridt ind på arbejdsmarkedet via praktik kombineret med vejledning

 • Fastholdelse i skånejob og fleksjob: Vejledning og sparring til skånejobbere på Museum Ovartaci

 • Skejby Rangers Sjak: Udførsel af småopgaver i bygningen og i omkringliggende virksomheder

 

 

Det vilkår at det daglige arbejde udføres i et team eller sjak giver rig mulighed for at arbejde relationelt med deltagerne, som får styrket netværk, selvtillid og kompetencer.

 

For nogle af deltagerne vil det første skridt ind på arbejdsmarkedet ske via museets værksteder, hvor der arbejdes med kunstproduktion og egen indsigt.

Enten parallelt med arbejdet i værkstederne eller efter et forløb – vil næste skridt være at deltage i opgaver i det sjak, som laver opgaver i huset eller i de omkringliggende virksomheder.

Projektets additionalitet

Aarhus Kommune har gennem de senere år udviklet en beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere, som tager afsæt i et tæt samspil med virksomhederne.

Med denne ansøgning ønsker vi at udvikle of afprøve en model, hvor indtænkningen af jobs til sårbare borgere og kvalificering af sårbare unge er med i alle faser af opbygningen af et bylivshus.

Modellen vil kunne finde anvendelse i forbindelse med etableringen af andre bylivshuse i Aarhus, men også i forbindelse med en opstart af andre offentlige og private partnerskaber.

Desuden giver projektet mulighed for at afprøve en samarbejdsmodel, som helt konkret afprøver en række af de visioner og indsigter, som beskrives i Aarhus Kommunes nye Kultur og Sundhedsplan.

Det drejer sig fx om visionen om at kulturlivet i højere grad skal spille sammen med sundhedsfremme aktiviteter og rehabilitering. Desuden spiller Ovartaci Jobs rigtig fint sammen med planens perspektiv om at udvikle nye typer partnerskaber.

Casebeskrivelser

Her kan du læse om forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Kontaktperson 

Torben Dreier 

Sektionsleder, FO Aarhus 

Mail: td@fo-aarhus.dk

Mobil: 22 20 49 55

bottom of page